Zmiana nazwy firmy na ROMB Spółka Akcyjna

29.07.2014

Informacja o zmianie nazwy Spółki

Zarząd Metalplast KARO Złotów Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kujańskiej 10e w Złotowie, wpisanej przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000120632, NIP: 767 000 00 75,  REGON: 000057388, z kapitałem zakładowym 20 900 000,00 zł informuje, że z dniem 28 lipca 2014 r. Spółka zmieniła nazwę na ROMB Spółka Akcyjna.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który jest stroną zawartych już umów. Z tych względów wszelkie umowy dotychczas zawarte przez Metalplast Karo Złotów S.A. zachowują swą ważność i nie wymagają odrębnego aneksowania. To samo dotyczyć będzie wszystkich dotychczasowych danych teleadresowych Spółki, tj. adresu siedziby, numeru KRS, NIP oraz REGON. Powyższe dane nie ulegają zmianie. Zmiana nazwy Spółki nie powoduje także żadnych modyfikacji w zakresie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych umów z partnerami handlowymi.

Informujemy również, iż dotychczasowe logo KARO zostaje wycofane, a obowiązującym logo Spółki staje się logo ROMB SYSTEM:

romb_logo_kolor

W związku z powyższym prosimy o używanie nowej nazwy na wszystkich wystawianych dla nas dokumentach oraz korespondencji.