RODO

Wprowadzenie

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”).

Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto będzie przetwarzał Państwa dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: Złotów, 77-400, ul. Kujańska 10E; tel.: +48 67 265 04 02, mail: romb@grupakety.com.

Dane Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Krawiec, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na:

 • adres pocztowy ROMB S.A. ul. Kujańska 10E, 77-400 Złotów z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 • adres e-mail: iodo_romb@grupakety.com.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych. Możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu.
 • Prawo do poprawiania swoich danych. W przypadku stwierdzenia, że posiadane przez nas dane na Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę.
 • Prawo do żądana usunięcia swoich danych. Możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas, o ile zezwoli na to prawo.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie Państwo prawo do żądania ograniczenia tego zakresu.
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.
 • Prawo do wycofania zgody. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w dowolnym czasie wycofać.
 • Prawo do przenoszenia danych. Możecie się Państwo domagać od nas przekazania Państwa danych do innego podmiotu.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możecie Państwo zrealizować swoje prawa?

Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregoś z powyższych praw prosimy o informację w następujący sposób:

 • pisemnie na adres ROMB S.A. ul. Kujańska 10E, 77-400 Złotów
 • na adres e-mail iodo_romb@grupakety.com

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do naszej firmy, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności. Twoje dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w szczególności art. 221. Dane podawane na potrzeby rekrutacji podajesz dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Nie wykorzystujemy danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów.

Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, w szczególności są to pracownicy Działu HR, Zarząd Spółki oraz Kierownik Działu, do którego aplikujesz.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między Tobą, a Romb S.A.

REALIZACJA SPRZEDAŻY

W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi Klientami, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

REALIZACJA ZAKUPU

W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu zakupu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKI

W przypadku gdy przebywacie Państwo na terenie naszego Zakładu przetwarzamy Państwa dane osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) także w postaci wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Spółki.

Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
 • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
 • dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
 • dane finansowe (np. dane majątkowe),
 • monitorowanie wideo (np. monitoring obiektów Spółki).

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci.

Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych Klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

 • poręczycielami,
 • przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),
 • pracownikami klienta / partnera handlowego,
 • członkami rodzin pracowników / kontrahentów.

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ROMB S.A. (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika z celu w jakim są one przetwarzane tzn.:

 • Państwa dane osobowe podane w związku z zamówieniem towaru lub realizacją naszego zamówienia przetwarzamy w celu realizacji umowy handlowej w tym dostawy towaru, ubezpieczenia oraz gwarancji,
 • Państwa dane osobowe podane w związku z rekrutacją przetwarzamy w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • dane gromadzone poprzez stronę internetową www.romb.pl, które uzyskujemy przy wykorzystaniu tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego,
 • Państwa wizerunek, w przypadku przebywania na terenie naszego Zakładu, przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ROMB S.A.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:

 • usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu,
 • firmom transportowym,
 • firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego,
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • ubezpieczycielom,
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, audytorzy.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:

 • dane pozyskane na potrzeby realizacji sprzedaży / zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
 • dane pozyskane na potrzeby rekrutacji będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji, a jeżeli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, do czasu cofnięcia tej zgody. Zgodę możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.
 • dane pozyskane na podstawie monitoringu wizyjnego terenów zakładów ROMB S.A. będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten wówczas ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.