OPERATOR PIŁ STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Miejsce pracy: Złotów
Region: wielkopolskie

 

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowe realizowanie procesów na piłach CNC według ustalonego procesu technologicznego
 • Dbanie o terminowe wykonywanie prac
 • Raportowanie wykonanych prac

 

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie
 • Umiejętność czytania rysunków  technicznych
 • Dyspozycyjność, silna motywacja do pracy
 • Pracowitość, rzetelność, dokładność, zdyscyplinowanie.

 

Oferujemy:

 • stabilną, ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość szkoleń i awansu zawodowego
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • niezbędne narzędzia pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem:
Operator pił sterowanych numerycznie

Adres e-mail: romb.rekrutacja@grupakety.com
Adres pocztowy: ul. Kujańska 10 e, 77-400 Złotów

 

Prosimy o przesłanie CV zawierającego: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez ROMB S.A. prosimy o umieszczenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ROMB S.A.”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ROMB Spółka Akcyjna (Złotów, 77-400, ul. Kujańska 10E; tel.: +48 67 265 04 02), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • ROMB S.A. ul. Kujańska 10E, 77-400 Złotów,
 • tel. 790 215 608

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych oraz usług kadrowych.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany);
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.